Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Werking

Begeleiding in Erfgoedzorg (7 organsaties): voor de basisarchiefzorg, herondening documentstructuur, begeleiding bij selectie en waardering Opstart/begeleiding focusgesprekken Orgelcultuur in Pajottenland-Zennevallei (i.m.m. Erfgoedcel PZ) Platform Klinkend Erfgoed Klokkengilde Roeselare Erfgoedzorgtraject Kantuta Uitvoering project ‘Een toekomst voor de Boliviaanse dans- en muziekcultuur (samenwerking AIF+, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament, Resonant) Stuurgroep Documenteren van muziek via het maken van opnames en noteren van muziek, beschrijven van dansen, interviews met muzikanten en experts, inventarisatie en fotograferen van muziekinstrumenten. Ontwikkeling en publicatie van handleiding voor de inventarisatie van de kostuums Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen, conferenties, afstemmingsgesprekken: Begeleidingscommissie Collectie Ghysels; Algemene vergadering Kunstenpunt Collegagroep landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV) Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Gebruiksrecht Muziekraad Vlaanderen Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) VVBAD – werkgroep privaatrechtelijke archieven IAML congres Riga (18-22 juni Riga Letland) AMATEO conference (28-30 november Pésc, Hongarije) Focusgesprek Depotinfrastructuur FARO Collectieplan Vlaanderen privéarchieven Collectie VRO/VRK Begeleiding projectaanvragen: LOGOS Foundation: inventarisering muziekinstrumenten Pilootproject Waarderen van immaterieel erfgoed - partner van tapis plein De waardering van een figurentheatercollectie als testcase voor te waarderen podiumkunsten- en muzikaal erfgoed – partner van Het Firmament Projectdossier C.F.B. Kantuta: Boliviaans erfgoed in beeld en woord Collectie Juul Anthonissen Opvolging van de stuurgroep Initiëren, voorbereiden en verslaggeving van werkgroepvergaderingen Uitschrijven van toekomstscenario Opstellen ordeningsplan voor Hnita Jazz Club Opstellen van onderzoeks- en valorisatiegids voor de collectie Opstellen van de verantwoording van het ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject Opstellen inhoudelijk en methodologisch eindrapport ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject Redactie inventaris Begeleiding en advies voor specifieke muziekvragen Aanleveren cijfermateriaal verzekering Advies functieomschrijving nieuwe projectmedewerker 2018 Archief Robert De Kers, Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde): Begeleiding van beschrijving en ordening van het archief & begeleiding bachelorscriptie Musicologie over De Kers Ontwikkeling DoeBoek Muzikaal Erfgoed (valorisatie) TRACKS: ontmoetingsdag, deelname werkgroepen en stuurgroepen ICE-trekkersnetwerk tweemaandelijks netweroverleg rond immaterieel cultureel erfgoed Onderzoeksopdracht naar een waarderingskader voor het orgelpatrimonium in Vlaanderen (Agentschap Onroerend Erfgoed): stuurgroepen, onderzoek, samenstelling lijst van orgels, waarderingsrapporten, plaatsbezoeken, opstellen van onderzoek en waarderingsrapporten Adviesverlening: beantwoorden van 40 vragen rond muzikaal erfgoedzorg

Lancering Muziekbank Vlaanderen versie II: databank voor muziekarchieven en -collecties Coördinatie en samenwerking Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen Erfgoedzorgtraject voor hafaverenigingen i.s.m. VLAMO en het Huis van Alijn Herbestemmingsadvies historische bladmuziekcollectie VRO/VRK Basisinventarisatie muziekbestand Sint-Germanuskerk Tienen Basisinventarisatie muziekbestand Jozef van Achten Publicatie themapagina’s rond het Topstukkendecreet en muzikale topstukken Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Begeleiding erfgoedzorg: Collegium Vocale (overdracht archief aan Stadsarchief Gent); Ontwikkelen metadataprofiel voor audiovisuele dragers van Spectra Ensemble; Logos Foundation (begeleiding dossier catalogisering instrumenten); Contacten met ca. 70 muziekorganisaties i.v.m. de verplichte archiefzorg en begeleiding; Vorming in erfgoedzorg voor amateurvereningingen (Geel; i.s.m. Het Firmament, k.ERF, Stadsarchief Geel); Kantuta, Boliviaanse dans- en muziekvereniging: bijwonen van de stuurgroep, organisatie van een brainstorm over de uitdagingen en noden; onderzoek; subsidieaanvraag voorbereiden om het erfgoed te documenteren. I.s.m. i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament; Vorming Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem rond erfgoedzorg; Begeleiding van de digitalisering van originele audiobanden met (soms onbekend) materiaal van Wannes Van de Velde en Walter De Buck. Begeleiding immaterieel cultureel erfgoed: Onderzoek van Chopinmethode en begeleiding van de International Fryderyk Chopin Piano School in verband met haar dossier rond immaterieel cultureel erfgoed. Medewerking aan sensibilisering voor het platform voor immaterieel cultureel erfgoed “#ikschrijfgeschiedenis”. Begeleiding projectaanvragen: Begeleiding Jukebells, app voor beiaardiers, in aanvraag voor ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject. Begeleiding Virga Jessefeesten in dossier voor publicatie. Erfgoedzorgtraject Juul Anthonissen: Deelname stuurgroep rond de werkzaamheden rond de collectie; Advies over depotruimte; Vooronderzoek naar magnetische dragers; Begeleiding van de verhuis van de collectie; Aanwerving van projectarchivaris voor deze collectie: begeleiding van de gemeente; Begeleiding van de projectarchivaris. Beschrijving van archief Robert De Kers in Jazzcentrum Dendermonde: begeleiding van scriptie Musicologie (KULeuven) rond dit archief. Medewerking aan project rond orgelcultuur en de ontwikkeling van een erfgoedgemeenschap rond orgels, i.s.m. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen: Algemene vergadering van Kunstenpunt; Collegagroep van landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV); Deelraad erfgoed, stad Leuven; Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht van FARO; Muziekraad Vlaanderen; Overleg Cultureel Erfgoed, belangenbehartiger (OCE); Platform Kunstenerfgoed; ICE-trekkersnetwerk: tweemaandelijks netwerkoverleg; Begeleidingscommissie Collectie Ghysels; Deelname aan het Visietraject kunstenerfgoed, Kunstenpunt; Deelname aan jaarlijkse congres IAML (in 2016 in Rome); Resonant is betrokken bij de Access to Music Archives workgroup (AMA) en neemt het mandaat van secretaris waar. Lancering van nieuwe website en nieuwsbrief voor Resonant. Ontwikkeling Doeboek met teksten en praktijkvoorbeelden. TRACKS: stuurgroep & werkgroep. Klankatlas: co-curatorschap en advies over muzikaal erfgoed voor dit platform. Adviesverlening: beantwoorden van 61 toegekomen vragen rond ME.

Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant: Publieksdag Tienen Valorisatieproject rond herontdekte 18de-eeuwse kerkcollectie Turnhout (lezingen en concerten) Topstukkendossier van het Jezuïetenhandschrift Projectadvies bewaren en ontsluiten van partituren hedendaagse muziek i.s.m. MATRIX Collectie Ghysels: begeleidingscomité en onderzoeksopdracht Collectie Gelber: ontsluiting Themadag Volksmuziek met stakeholders Ontwikkeling van Muziekbank Vlaanderen, versie II op basis van Cometa Publicatie themapagina’s rond jazzerfgoed  

Erfgoedzorgproject Kantuta (Boliviaanse folkloristisch-culturele vereniging (Halle) i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament: trajectbegeleiding immaterieel en materieel erfgoed. Lokalisatie jazzcollecties, o.a.: Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde) collectiebeschrijving en adviesverlening. Collectie Juul Anthonissen i.s.m. gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Karakter: begeleiding overdracht collectie en advies erfgoedzorg. Lokalisatie populaire muziek: Actualisering eindrapport populaire muziek (2011) Resonantiegesprek: overleg met stakeholders over audio/audiovisuele collecties in de populaire muzieksector Valorisatie Hawaïaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum Klankatlas: curatorschap rond valorisatie van muzikaal erfgoed Bevraging audiovisuele archieven en collecties bij muziekorganisaties i.s.m. Kunstenpunt, PACKED TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de KunstenSector): medewerking ontmoetingsmoment Jukebells: begeleiding ontwikkeling smartphone-app voor beiaard Collegium Vocale Gent: begeleiding archiefzorg Samenwerking k.ERF en Het Firmament rond erfgoedzorg voor verenigingen Geel Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Vooronderzoeken betreffende noden en behoeften voor populaire muziek, jazz en volksmuziek Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Veldbevraging archiefinstellingen Hervorming Muziekbank Handleiding erfgoedzorg voor componisten i.s.m. MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] Erfgoedzorgprojet beiaardiers: lokalisatie van collecties en publicatie leidraad erfgoedzorg voor beiaardiers Valorisatie van de erfgoedcollectie m.b.t. de opening van het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout Themadag ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’  

Doeboek muzikaal erfgoed: eerste uitgave en verspreiding van de gids voor alle muzikaal erfgoed Lancering blog muzikale straatnamen, een project rond herinneringscultuur van het muzikaal verleden Expertisedossier metadata geluidsdragers i.s.m. PACKED Tweede inspiratiedag voor hafaverenigingen i.s.m. Stadsarchief Diest Deelname CULKAS, Kopenhagen, project rond interculturele en intergenerationele overdracht van cultureel erfgoed Waardering en herbestemming audiotapes Denijs Dille (1904-2005, Béla Bartókkenner) Identificatie en wetenschappelijke beschrijving Hawaiaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum Begeleiding erfgoedproject MATRIX en 15 jaar TRANSIT (Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant) Van Erfgoedzorg in de Kunsten naar TRACKS: lancering van toolbox voor archief- en erfgoedzorg voor kunstorganisaties, ism met PACKED, Het Firmament, CVAa, BAM, Archiefbank Vlaanderen, FARO, Forum voor Amateurkunsten, Kunstenpunt Samerwerking met erfgoedcel k.ERF en expertisecentrum LECA over bedelzangtradities Publicatie themapagina’s rond hafabra-erfgoed Lokalisatie jazzerfgoed (diverse collecties) Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Overzichtswerk i.s.m. Nederlands Muziek Instituut: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland Lokalisatieprojecten: Archieven van beiaardiers Interculturaliserende verenigingen: Mijnstreek Limburg en Roemeense gemeenschap in Brussel Opnamestudio’s Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Themadag 'Dag van het muzikaal erfgoed' Valorisatieprojecten: o.m. antifonaria van Watervliet en festival ‘Antwerpse stadsklanken’ Publicatie themapagina’s rond muzikaal erfgoed van de begijnen Publicatie themapagina’s rond beiaarderfgoed  

Werking

Begeleiding in Erfgoedzorg (7 organsaties): voor de basisarchiefzorg, herondening documentstructuur, begeleiding bij selectie en waardering Opstart/begeleiding focusgesprekken Orgelcultuur in Pajottenland-Zennevallei (i.m.m. Erfgoedcel PZ) Platform Klinkend Erfgoed Klokkengilde Roeselare Erfgoedzorgtraject Kantuta Uitvoering project ‘Een toekomst voor de Boliviaanse dans- en muziekcultuur (samenwerking AIF+, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament, Resonant) Stuurgroep Documenteren van muziek via het maken van opnames en noteren van muziek, beschrijven van dansen, interviews met muzikanten en experts, inventarisatie en fotograferen van muziekinstrumenten. Ontwikkeling en publicatie van handleiding voor de inventarisatie van de kostuums Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen, conferenties, afstemmingsgesprekken: Begeleidingscommissie Collectie Ghysels; Algemene vergadering Kunstenpunt Collegagroep landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV) Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Gebruiksrecht Muziekraad Vlaanderen Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) VVBAD – werkgroep privaatrechtelijke archieven IAML congres Riga (18-22 juni Riga Letland) AMATEO conference (28-30 november Pésc, Hongarije) Focusgesprek Depotinfrastructuur FARO Collectieplan Vlaanderen privéarchieven Collectie VRO/VRK Begeleiding projectaanvragen: LOGOS Foundation: inventarisering muziekinstrumenten Pilootproject Waarderen van immaterieel erfgoed - partner van tapis plein De waardering van een figurentheatercollectie als testcase voor te waarderen podiumkunsten- en muzikaal erfgoed – partner van Het Firmament Projectdossier C.F.B. Kantuta: Boliviaans erfgoed in beeld en woord Collectie Juul Anthonissen Opvolging van de stuurgroep Initiëren, voorbereiden en verslaggeving van werkgroepvergaderingen Uitschrijven van toekomstscenario Opstellen ordeningsplan voor Hnita Jazz Club Opstellen van onderzoeks- en valorisatiegids voor de collectie Opstellen van de verantwoording van het ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject Opstellen inhoudelijk en methodologisch eindrapport ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject Redactie inventaris Begeleiding en advies voor specifieke muziekvragen Aanleveren cijfermateriaal verzekering Advies functieomschrijving nieuwe projectmedewerker 2018 Archief Robert De Kers, Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde): Begeleiding van beschrijving en ordening van het archief & begeleiding bachelorscriptie Musicologie over De Kers Ontwikkeling DoeBoek Muzikaal Erfgoed (valorisatie) TRACKS: ontmoetingsdag, deelname werkgroepen en stuurgroepen ICE-trekkersnetwerk tweemaandelijks netweroverleg rond immaterieel cultureel erfgoed Onderzoeksopdracht naar een waarderingskader voor het orgelpatrimonium in Vlaanderen (Agentschap Onroerend Erfgoed): stuurgroepen, onderzoek, samenstelling lijst van orgels, waarderingsrapporten, plaatsbezoeken, opstellen van onderzoek en waarderingsrapporten Adviesverlening: beantwoorden van 40 vragen rond muzikaal erfgoedzorg

Lancering Muziekbank Vlaanderen versie II: databank voor muziekarchieven en -collecties Coördinatie en samenwerking Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen Erfgoedzorgtraject voor hafaverenigingen i.s.m. VLAMO en het Huis van Alijn Herbestemmingsadvies historische bladmuziekcollectie VRO/VRK Basisinventarisatie muziekbestand Sint-Germanuskerk Tienen Basisinventarisatie muziekbestand Jozef van Achten Publicatie themapagina’s rond het Topstukkendecreet en muzikale topstukken Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Begeleiding erfgoedzorg: Collegium Vocale (overdracht archief aan Stadsarchief Gent); Ontwikkelen metadataprofiel voor audiovisuele dragers van Spectra Ensemble; Logos Foundation (begeleiding dossier catalogisering instrumenten); Contacten met ca. 70 muziekorganisaties i.v.m. de verplichte archiefzorg en begeleiding; Vorming in erfgoedzorg voor amateurvereningingen (Geel; i.s.m. Het Firmament, k.ERF, Stadsarchief Geel); Kantuta, Boliviaanse dans- en muziekvereniging: bijwonen van de stuurgroep, organisatie van een brainstorm over de uitdagingen en noden; onderzoek; subsidieaanvraag voorbereiden om het erfgoed te documenteren. I.s.m. i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament; Vorming Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem rond erfgoedzorg; Begeleiding van de digitalisering van originele audiobanden met (soms onbekend) materiaal van Wannes Van de Velde en Walter De Buck. Begeleiding immaterieel cultureel erfgoed: Onderzoek van Chopinmethode en begeleiding van de International Fryderyk Chopin Piano School in verband met haar dossier rond immaterieel cultureel erfgoed. Medewerking aan sensibilisering voor het platform voor immaterieel cultureel erfgoed “#ikschrijfgeschiedenis”. Begeleiding projectaanvragen: Begeleiding Jukebells, app voor beiaardiers, in aanvraag voor ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject. Begeleiding Virga Jessefeesten in dossier voor publicatie. Erfgoedzorgtraject Juul Anthonissen: Deelname stuurgroep rond de werkzaamheden rond de collectie; Advies over depotruimte; Vooronderzoek naar magnetische dragers; Begeleiding van de verhuis van de collectie; Aanwerving van projectarchivaris voor deze collectie: begeleiding van de gemeente; Begeleiding van de projectarchivaris. Beschrijving van archief Robert De Kers in Jazzcentrum Dendermonde: begeleiding van scriptie Musicologie (KULeuven) rond dit archief. Medewerking aan project rond orgelcultuur en de ontwikkeling van een erfgoedgemeenschap rond orgels, i.s.m. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen: Algemene vergadering van Kunstenpunt; Collegagroep van landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV); Deelraad erfgoed, stad Leuven; Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht van FARO; Muziekraad Vlaanderen; Overleg Cultureel Erfgoed, belangenbehartiger (OCE); Platform Kunstenerfgoed; ICE-trekkersnetwerk: tweemaandelijks netwerkoverleg; Begeleidingscommissie Collectie Ghysels; Deelname aan het Visietraject kunstenerfgoed, Kunstenpunt; Deelname aan jaarlijkse congres IAML (in 2016 in Rome); Resonant is betrokken bij de Access to Music Archives workgroup (AMA) en neemt het mandaat van secretaris waar. Lancering van nieuwe website en nieuwsbrief voor Resonant. Ontwikkeling Doeboek met teksten en praktijkvoorbeelden. TRACKS: stuurgroep & werkgroep. Klankatlas: co-curatorschap en advies over muzikaal erfgoed voor dit platform. Adviesverlening: beantwoorden van 61 toegekomen vragen rond ME.

Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant: Publieksdag Tienen Valorisatieproject rond herontdekte 18de-eeuwse kerkcollectie Turnhout (lezingen en concerten) Topstukkendossier van het Jezuïetenhandschrift Projectadvies bewaren en ontsluiten van partituren hedendaagse muziek i.s.m. MATRIX Collectie Ghysels: begeleidingscomité en onderzoeksopdracht Collectie Gelber: ontsluiting Themadag Volksmuziek met stakeholders Ontwikkeling van Muziekbank Vlaanderen, versie II op basis van Cometa Publicatie themapagina’s rond jazzerfgoed  

Erfgoedzorgproject Kantuta (Boliviaanse folkloristisch-culturele vereniging (Halle) i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament: trajectbegeleiding immaterieel en materieel erfgoed. Lokalisatie jazzcollecties, o.a.: Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde) collectiebeschrijving en adviesverlening. Collectie Juul Anthonissen i.s.m. gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Karakter: begeleiding overdracht collectie en advies erfgoedzorg. Lokalisatie populaire muziek: Actualisering eindrapport populaire muziek (2011) Resonantiegesprek: overleg met stakeholders over audio/audiovisuele collecties in de populaire muzieksector Valorisatie Hawaïaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum Klankatlas: curatorschap rond valorisatie van muzikaal erfgoed Bevraging audiovisuele archieven en collecties bij muziekorganisaties i.s.m. Kunstenpunt, PACKED TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de KunstenSector): medewerking ontmoetingsmoment Jukebells: begeleiding ontwikkeling smartphone-app voor beiaard Collegium Vocale Gent: begeleiding archiefzorg Samenwerking k.ERF en Het Firmament rond erfgoedzorg voor verenigingen Geel Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Vooronderzoeken betreffende noden en behoeften voor populaire muziek, jazz en volksmuziek Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Veldbevraging archiefinstellingen Hervorming Muziekbank Handleiding erfgoedzorg voor componisten i.s.m. MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] Erfgoedzorgprojet beiaardiers: lokalisatie van collecties en publicatie leidraad erfgoedzorg voor beiaardiers Valorisatie van de erfgoedcollectie m.b.t. de opening van het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout Themadag ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’  

Doeboek muzikaal erfgoed: eerste uitgave en verspreiding van de gids voor alle muzikaal erfgoed Lancering blog muzikale straatnamen, een project rond herinneringscultuur van het muzikaal verleden Expertisedossier metadata geluidsdragers i.s.m. PACKED Tweede inspiratiedag voor hafaverenigingen i.s.m. Stadsarchief Diest Deelname CULKAS, Kopenhagen, project rond interculturele en intergenerationele overdracht van cultureel erfgoed Waardering en herbestemming audiotapes Denijs Dille (1904-2005, Béla Bartókkenner) Identificatie en wetenschappelijke beschrijving Hawaiaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum Begeleiding erfgoedproject MATRIX en 15 jaar TRANSIT (Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant) Van Erfgoedzorg in de Kunsten naar TRACKS: lancering van toolbox voor archief- en erfgoedzorg voor kunstorganisaties, ism met PACKED, Het Firmament, CVAa, BAM, Archiefbank Vlaanderen, FARO, Forum voor Amateurkunsten, Kunstenpunt Samerwerking met erfgoedcel k.ERF en expertisecentrum LECA over bedelzangtradities Publicatie themapagina’s rond hafabra-erfgoed Lokalisatie jazzerfgoed (diverse collecties) Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Overzichtswerk i.s.m. Nederlands Muziek Instituut: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland Lokalisatieprojecten: Archieven van beiaardiers Interculturaliserende verenigingen: Mijnstreek Limburg en Roemeense gemeenschap in Brussel Opnamestudio’s Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Themadag 'Dag van het muzikaal erfgoed' Valorisatieprojecten: o.m. antifonaria van Watervliet en festival ‘Antwerpse stadsklanken’ Publicatie themapagina’s rond muzikaal erfgoed van de begijnen Publicatie themapagina’s rond beiaarderfgoed