Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Team

Mariet Calsius - coördinator

mariet.calsius@resonant.be
+32 (0)471 23 72 10

 

Jan Grieten - stafmedewerker

jan.grieten@resonant.be
+32 (0)472 98 52 74

 

Heidi Moyson - stafmedewerker

heidi.moyson@resonant.be
+32 (0)472 98 52 51

 

Klaas Jaap van der Meijden - stafmedewerker

klaasjaap.vandermeijden@resonant.be
+32 (0)472 98 52 51

 

Mieke Malfet - administratief medewerker

mieke.malfet@resonant.be
+32 (0)472 98 53 04

 

end faq

Missie & Visie

Missie

Resonant, Vlaams expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, is een dynamische en open netwerkorganisatie die zich – in nauwe dialoog met het muzikaal (erfgoed)veld – inzet om het rijke muziekpatrimonium aanwezig in Vlaanderen en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest opnieuw bekend te maken en levendig te houden, als getuigenis van rijke muzikale tradities én als bron van vernieuwing voor het hedendaagse en toekomstige muziekleven.

Visie

Resonant wil het eerste aanspreekpunt zijn m.b.t. muzikaal erfgoed. Vanuit een integrale aanpak wil Resonant de stimulerende kracht zijn bij het in kaart brengen, conserveren, innovatief ontsluiten en het weer zichtbaar, hoorbaar en begrijpelijk maken van dit erfgoed. Dit doet Resonant door het genereren, ontwikkelen en delen van expertise en door het bieden van praktijkondersteuning en –ontwikkeling. Resonant richt zich tot alle personen en organisaties - zowel professionelen als liefhebbers, van erfgoed- tot muzieksector - die betrokken zijn bij de bewaring, ontsluiting en valorisatie van dit erfgoed. Daarbij streven we naar een dynamische wisselwerking tussen erfgoed en muziekpraktijk. Resonant beheert zelf geen collecties maar wil als makelaar de diversiteit aan perspectieven binnen zijn erfgoedgemeenschap met elkaar verbinden.

Via een interdisciplinaire aanpak en de uitbouw van internationale contacten streeft Resonant naar de verbreding van het draagvlak voor muzikaal erfgoed en naar een integrale benadering van dit soort erfgoed. Wij focussen in eerste instantie op strategie, methodologie en ontwikkeling van instrumenten, en onderbouwen onze acties met de nodige historische, musicologische, archivalische en bibliothecaire kennis in functie van inhoud en context.

Door een professionele zorg voor de sporen uit het muzikaal verleden draagt Resonant nu en in de toekomst bij aan een rijker, gevarieerder artistiek leven. Door een open en kritische omgang met het eigen verleden levert Resonant een bijdrage aan een pluralistische, kritische en democratische samenleving.

Raad van Bestuur

 • Carl Van Eyndhoven (voorzitter)
 • Herman Baeten (secretaris-penningmeester)
 • Maarten Beirens
 • Rebecca Diependaele
 • Leen van Dijck

Algemene Vergadering

 • Herman Baeten (Musica, Impulscentrum voor Muziek)
 • Maarten Beirens (Universiteit van Amsterdam en Festival 20/21)
 • Hubert Boone
 • Stef Coninx (Kunstenpunt)
 • Mark Delaere (Katholieke Universiteit Leuven, MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek])
 • Lieve De Mecheleer (Algemeen Rijksarchief)
 • Bart Demuyt (Alamire Foundation en AMUZ)
 • Martine De Reu (Universiteit Gent)
 • Fons Dierickx (Heemkunde Vlaanderen)
 • Rebecca Diependaele (MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek])
 • Matthias Heyman (Universiteit Antwerpen en LUCA School of Arts)
 • Lies Koopman (Bibliotheek LUCA School of Arts Lemmens Leuven)
 • Leon Lhoest (Koninklijk Conservatorium Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen)
 • Jan Matthys (Vlamo)
 • Karel Moens (Museum Vleeshuis / Klank van de Stad)
 • Luc Mishalle (MET-X)
 • Régine Trouillet
 • Roos Van Driessche (Bibliotheek Koninklijk Conservatorium HoGent)
 • Leen van Dijck (Letterenhuis)
 • Christine van den Buys (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek)
 • Carl Van Eyndhoven (LUCA School of Arts)
 • Marie Paule Wouters
 • Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Werking

2015

 • Erfgoedzorgproject Kantuta (Boliviaanse folklorisch-culturele vereniging (Halle) i.s.m. AIF+(Actief Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajotteland-Zennevalei, Het Firmament: trajectbegeleiding immaterieel en materieel erfgoed.
 • Lokalisatie jazzcollecties, o.a.:
  • Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde) collectiebeschrijving en adviesverlening.
  • Collectie Juul Anthonissen i.s.m. gemeente Heist-op-den-berg en Kempens Karakter: begeleiding overdracht collectie en advies erfgoedzorg.
 • Lokalisatie populaire muziek:
  • Actualisering eindrapport populaire muziek (2011)
  • Resonantiegesprek overleg met stakeholders over audio/audiovisuele collecties in de populaire muzieksector
 • Valorisatie Hawaïaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum Klankatlas: curatorschap rond valorisatie van muzikaal erfgoed
 • Bevraging audiovisuele archieven en collecties bij muziekorganisaties i.s.m. Kunstenpunt, PACKED
 • TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de KunstenSector): medewerking ontmoetingsmomenten
 • Jukebells: begeleiding ontwikkeling smartphone-app voor beiaard
 • Collegium Vocale Gent: begeleiding archiefzorg
 • Samenwerking k.ERF en Het Firmament rond erfgoedzorg voor verenigingen Geel
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruiksgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working groep AMA (Acces to Music Archives)

2014

 • Doeboek muzikaal erfgoed: eerste uitgave en verspreiding van de gids voor alle muzikaal erfgoed
 • Lancering blog muzikale straatnamen, een project rond herinneringscultuur van het muzikaal verleden
 • Expertisedossier metadata geluidsdragers i.s.m. PACKED
 • Tweede inspiratiedag voor hafaverenigingen i.s.m. Stadsarchief Diest
 • Deelname CULKAS, Kopenhagen, project rond interculturele en intergenerationele overdracht van cultureel erfgoed
 • Waardering en herbestemming audiotapes Denijs Dille (1904-2005, Béla Bartókkenner)
 • Identificatie en wetenschappelijke beschrijving Hawaiaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum
 • Begeleiding errfgoedproject Matrix en 15 jaar TRANSIT (Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant)
 • Van Erfgoedzorg in de Kunsten naar TRACKS: lancering van toolbox voor archief- en erfgoedzorg voor kunstorganisaties, ism met PACKED, Het Firmament, CVAa, BAM, Archiefbank Vlaanderen
 • Samerwerking met erfgoedcel k.ERF en expertisecentrum LECA over bedelzangtradities
 • Publicatie themapagina’s rond hafabra-erfgoed
 • Localisatie jazzerfgoed (diverse collecties)
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruiksgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working groep AMA (Acces to Music Archives)

2013

 • Lancering Muziekbank Vlaanderen versie II: databank voor muziekarchieven en -collecties
 • Coördinatie en samenwerking Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen
 • Erfgoedzorgtraject voor hafaverenigingen i.s.m. VLAMO en het Huis van Alijn
 • Herbestemmingsadvies historische bladmuziekcollectie VRO/VRK
 • Basisinventarisatie muziekbestand Sint-Germanuskerk Tienen
 • Basisinventarisatie muziekbestand Jozef van Achten
 • Publicatie themapagina’s rond het topstukkendecreet en muzikale topstukken
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruiksgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working groep AMA (Acces to Music Archives)

2012

 • Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant: Publieksdag Tienen
 • Valorisatieproject rond herontdekte 18de-eeuwse kerkcollectie Turnhout (lezingen en concerten)
 • Topstukkendossier van het Jezuïetenhandschrft
 • Projectadvies bewaren en ontsluiten van partituren hedendaagse muziek i.s.m. MATRIX
 • Collectie Ghysels: begelidingscomité en onderzoeksopdracht
 • Collectie Gelber: ontsluiting
 • Themadag Volksmuziek met stakeholders
 • Ontwikkeling van Muziekbank Vlaanderen, versie II op basis van Cometa
 • Publicatie themapagina’s rond jazzerfgoed

2011

 • Vooronderzoeken betreffende noden en behoeften voor populaire muziek, jazz en volksmuziek
 • Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG
 • Veldbevraging archiefinstellingen
 • Hervorming Muziekbank
 • Handleiding erfgoedzorg voor componisten i.s.m. MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]
 • Erfgoedzorgprojet beiaardiers: localisatie van collecties en publicatie leidraad erfgoedzorg voor beiaardiers
 • Valorisatie van de erfgoedcollectie m.b.t. de opening van het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout
 • Themadag ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’

2010

 • Overzichtswerk i.s.m. Nederlands Muziekinstituut: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland
 • Lokalisatieprojecten:
  • Archieven van beiaardiers
  • Interculturaliserende verenigingen: Mijnstreek Limburg en Roemeense gemeenschap in Brussel
  • Opnamestudio’s
 • Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG
 • Themadag 'Dag van het muzikaal erfgoed'
 • Valorisatieprojecten: o.m. antifonaria van Watervliet en festival ‘Antwerpse stadsklanken’
 • Publicatie themapagina’s rond muzikaal erfgoed van de begijnen
 • Publicatie themapagina’s rond beiaarderfgoed

Publicaties en presentaties

2016

 • Mariet Calsius, ‘Een levende toekomst voor immaterieel erfgoed: tips en ervaringen.’ Presentatie voor Unesco en beiaardcultuur - Inspiratiedag ‘de waarde van beiaardmuziek voor lokale gemeenschppen in België.’ Georganiseerd door Belgian Carillon Heritage Committee i.s.m. Faro, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordiger.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Lam Gods
  • 4 beiaardklokjes van Joris Dumery

2015

 • Deelname aan debat ‘Concert van vandaag en digitaal erfgoed van morgen’, door Mariet Calsius. Buma Classical, Utrecht, 27 november 2015.
 • Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, ‘Immaterieel erfgoed en volkmuziekcultuur. Niet het kantwerk maar het kantklossen’. In: Folk, muziek met traditie. Jaargang 2015, nr. 1, p. 10-12.
 • Klaas Jaap van der Meijden, ‘Het muziekhandschrift’. In: Damiaan daar zit muziek in! Over een heilige en een muziekhandschrift. Leuven, 2015, p. 11-19.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Springtrommel Joltrain
  • Antifonarium Tsgrooten
  • Beÿaert 1728

2014

 • Resonant, Doeboek Muzikaal erfgoed (download)
 • Heidi Moyson, ‘Pitchpresentatie Real Book.’ Presentatie voor Jazz#Forum, georgansieerd door Muziekcentrum Vlaanderen, Les Lundis D’Hortense, JazzLab Series en Muziekmozaïek
 • Heidi Moyson en Matthias Heyman, ‘Jazz heritage in Flanders and Brussels. Some opportunities and challenges.’ Presentatie voor IAML – Antwerpen.
 • Heidi Moyson, ‘Toolkit Archief.’ Presentatie voor Staten generaal 2014, georganiseerd door Muziekcentrum Vlaanderen
 • Mariet Calsius, ‘Resonant, expertisecentrum muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor het overleg van provinciale depotconsulenten.
 • Resonant, ‘Mooie liedjes langer laten duren. Een korte, praktische handleiding voor wie een project rond liedcultuur wil opzetten.’ In: LECA, Wie zingt, die krijgt, p.55-62.
 • Rob Barthelomees, ‘Op bezoek bij … Resonant.’ In: Bladwijzer, wegwijs met Heemkunde Vlaanderen. December 2014 – 2, p. 1-4.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Herautstrompet in Es,
  • De Dôdekachordon van Glareanus,
  • Processionale Cisterciense

2013

 • Anne Mees, ‘Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor Tournee Generale, georganiseerd door FARO.
 • Heidi Moyson, ‘Amateurmuziekverenigingen en (de zorg voor) erfgoed’ In: Klankbord. Nr. 62, maart-april 2013, p.34-36.
 • Heidi Moyson, ‘Interview Peter François. Archivaris gevonden!” In: Klankbord. Nr. 63, mei-juni 2013.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Muziekfragmenten uit Tongers stadsarchief,
  • Berijmde psalmen uit de reformatie,
  • 2 Antwerpse klavecimbels

2012

 • Matthias Heyman en Pieter Mannaerts, Jazzerfgoed in Vlaanderen en Brussel. Eindrapport van het vooronderzoek. Leuven, 2012.
 • Heidi Moyson, Zorg dragen voor je archief. Een leidraad voor beiaardiers. Leuven, 2012 (download)
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • 2 graduales uit de Brugse Magdalenaleprozerie,
  • Jachthoorn (Antwerpen),
  • Compositieschetsen polyfonie, Rituale cisterciense

2011

 • Johan Eeckeloo en Julie Hendrickx, ‘Samenwerking met de BAD-sector kan tot vruchtbare dingen leiden.’ In: META, Tijdschrift voor bibliotheek en archief, jg. 87, nr. 3, 2011, p. 14-18.
 • Interview met Ellen Kempers en Heidi Moyson n.a.v. de publicatie van Achter de muziek aan. 
 • Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Klokkenluiders. 2011
 • Heidi Moyson. ‘Muzikaal erfgoed: een werk van vele partners’ In: Neerlandia, jg. 115, nr. 1, 2011.
 • Tentoonstellingsbrochure n.a.v. de themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed'.
 • Anne Mees, Pierre Delsaerdt en Sam Capiau, A survey of the preservation of and access to musical heritage collections in the colleges of music in Flanders and Brussels. Studiedag Goddelijke Klanken
 • Anne Mees, Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Twee eeuwen beiaardleven in privébezit. Erfgoed van waarde?, themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed'
 • Deelname aan debat 'Laus' door Heidi Moyson op 20 augustus: over de toekomst van het muzikaal erfgoed, een vergelijking tussen Portugal en Vlaanderen, samen met 2 Portugese onderzoekers/uitvoerders
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Fragmentair Tongers Liedboek,
  • Leuvense drukken van Petrus Phalesius,
  • Contrabasblokfluit in Museum Vleeshuis, Unio pro conservatione rei publice

2010

 • Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland.
 • Gertjan Debie, ‘Digitalisering van muzikaal erfgoed: tussen euforie en paniek’ In: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum. 2010.
 • Heidi Moyson, De Vlaamse topstukken: cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, in: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum (21 t.e.m. 29 augustus 2010).
 • Klaas Jaap van der Meijden, Verborgen schatten: erfgoed in de beiaardwereld, in VBV Magazine, jaargang 16 nr 4, Antwerpen, 2010.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Spinet of veelhoekig virginaal,
  • Turnhouts processionale (begijnhof),
  • Testament rhetoricael van Eduard De Dene,
  • Graduale van Sint-Truiden

Beleidsdocumenten

Actieplan 2016 (pdf-download) Actieplan 2015 (pdf-download) Actieplan 2014 (pdf-download) Actieplan 2013 (pdf-download) Beleidsplan 2013-2016 (pdf-download) Cultureel erfgoeddecreet (pdf-download of link naar download)

Logo

Wanneer Resonant bijgedragen heeft aan je publicatie (in druk of online) of project, kan je ons logo gebruiken.

Download het hier:

 • Voor drukwerk (hoge resolutie)
 • Voor internet (lage resolutie)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Team

Mariet Calsius - coördinator

mariet.calsius@resonant.be
+32 (0)471 23 72 10

 

Jan Grieten - stafmedewerker

jan.grieten@resonant.be
+32 (0)472 98 52 74

 

Heidi Moyson - stafmedewerker

heidi.moyson@resonant.be
+32 (0)472 98 52 51

 

Klaas Jaap van der Meijden - stafmedewerker

klaasjaap.vandermeijden@resonant.be
+32 (0)472 98 52 51

 

Mieke Malfet - administratief medewerker

mieke.malfet@resonant.be
+32 (0)472 98 53 04

 

end faq

Missie & Visie

Missie

Resonant, Vlaams expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, is een dynamische en open netwerkorganisatie die zich – in nauwe dialoog met het muzikaal (erfgoed)veld – inzet om het rijke muziekpatrimonium aanwezig in Vlaanderen en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest opnieuw bekend te maken en levendig te houden, als getuigenis van rijke muzikale tradities én als bron van vernieuwing voor het hedendaagse en toekomstige muziekleven.

Visie

Resonant wil het eerste aanspreekpunt zijn m.b.t. muzikaal erfgoed. Vanuit een integrale aanpak wil Resonant de stimulerende kracht zijn bij het in kaart brengen, conserveren, innovatief ontsluiten en het weer zichtbaar, hoorbaar en begrijpelijk maken van dit erfgoed. Dit doet Resonant door het genereren, ontwikkelen en delen van expertise en door het bieden van praktijkondersteuning en –ontwikkeling. Resonant richt zich tot alle personen en organisaties - zowel professionelen als liefhebbers, van erfgoed- tot muzieksector - die betrokken zijn bij de bewaring, ontsluiting en valorisatie van dit erfgoed. Daarbij streven we naar een dynamische wisselwerking tussen erfgoed en muziekpraktijk. Resonant beheert zelf geen collecties maar wil als makelaar de diversiteit aan perspectieven binnen zijn erfgoedgemeenschap met elkaar verbinden.

Via een interdisciplinaire aanpak en de uitbouw van internationale contacten streeft Resonant naar de verbreding van het draagvlak voor muzikaal erfgoed en naar een integrale benadering van dit soort erfgoed. Wij focussen in eerste instantie op strategie, methodologie en ontwikkeling van instrumenten, en onderbouwen onze acties met de nodige historische, musicologische, archivalische en bibliothecaire kennis in functie van inhoud en context.

Door een professionele zorg voor de sporen uit het muzikaal verleden draagt Resonant nu en in de toekomst bij aan een rijker, gevarieerder artistiek leven. Door een open en kritische omgang met het eigen verleden levert Resonant een bijdrage aan een pluralistische, kritische en democratische samenleving.

Raad van Bestuur

 • Carl Van Eyndhoven (voorzitter)
 • Herman Baeten (secretaris-penningmeester)
 • Maarten Beirens
 • Rebecca Diependaele
 • Leen van Dijck

Algemene Vergadering

 • Herman Baeten (Musica, Impulscentrum voor Muziek)
 • Maarten Beirens (Universiteit van Amsterdam en Festival 20/21)
 • Hubert Boone
 • Stef Coninx (Kunstenpunt)
 • Mark Delaere (Katholieke Universiteit Leuven, MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek])
 • Lieve De Mecheleer (Algemeen Rijksarchief)
 • Bart Demuyt (Alamire Foundation en AMUZ)
 • Martine De Reu (Universiteit Gent)
 • Fons Dierickx (Heemkunde Vlaanderen)
 • Rebecca Diependaele (MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek])
 • Matthias Heyman (Universiteit Antwerpen en LUCA School of Arts)
 • Lies Koopman (Bibliotheek LUCA School of Arts Lemmens Leuven)
 • Leon Lhoest (Koninklijk Conservatorium Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen)
 • Jan Matthys (Vlamo)
 • Karel Moens (Museum Vleeshuis / Klank van de Stad)
 • Luc Mishalle (MET-X)
 • Régine Trouillet
 • Roos Van Driessche (Bibliotheek Koninklijk Conservatorium HoGent)
 • Leen van Dijck (Letterenhuis)
 • Christine van den Buys (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek)
 • Carl Van Eyndhoven (LUCA School of Arts)
 • Marie Paule Wouters
 • Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Werking

2015

 • Erfgoedzorgproject Kantuta (Boliviaanse folklorisch-culturele vereniging (Halle) i.s.m. AIF+(Actief Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajotteland-Zennevalei, Het Firmament: trajectbegeleiding immaterieel en materieel erfgoed.
 • Lokalisatie jazzcollecties, o.a.:
  • Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde) collectiebeschrijving en adviesverlening.
  • Collectie Juul Anthonissen i.s.m. gemeente Heist-op-den-berg en Kempens Karakter: begeleiding overdracht collectie en advies erfgoedzorg.
 • Lokalisatie populaire muziek:
  • Actualisering eindrapport populaire muziek (2011)
  • Resonantiegesprek overleg met stakeholders over audio/audiovisuele collecties in de populaire muzieksector
 • Valorisatie Hawaïaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum Klankatlas: curatorschap rond valorisatie van muzikaal erfgoed
 • Bevraging audiovisuele archieven en collecties bij muziekorganisaties i.s.m. Kunstenpunt, PACKED
 • TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de KunstenSector): medewerking ontmoetingsmomenten
 • Jukebells: begeleiding ontwikkeling smartphone-app voor beiaard
 • Collegium Vocale Gent: begeleiding archiefzorg
 • Samenwerking k.ERF en Het Firmament rond erfgoedzorg voor verenigingen Geel
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruiksgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working groep AMA (Acces to Music Archives)

2014

 • Doeboek muzikaal erfgoed: eerste uitgave en verspreiding van de gids voor alle muzikaal erfgoed
 • Lancering blog muzikale straatnamen, een project rond herinneringscultuur van het muzikaal verleden
 • Expertisedossier metadata geluidsdragers i.s.m. PACKED
 • Tweede inspiratiedag voor hafaverenigingen i.s.m. Stadsarchief Diest
 • Deelname CULKAS, Kopenhagen, project rond interculturele en intergenerationele overdracht van cultureel erfgoed
 • Waardering en herbestemming audiotapes Denijs Dille (1904-2005, Béla Bartókkenner)
 • Identificatie en wetenschappelijke beschrijving Hawaiaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum
 • Begeleiding errfgoedproject Matrix en 15 jaar TRANSIT (Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant)
 • Van Erfgoedzorg in de Kunsten naar TRACKS: lancering van toolbox voor archief- en erfgoedzorg voor kunstorganisaties, ism met PACKED, Het Firmament, CVAa, BAM, Archiefbank Vlaanderen
 • Samerwerking met erfgoedcel k.ERF en expertisecentrum LECA over bedelzangtradities
 • Publicatie themapagina’s rond hafabra-erfgoed
 • Localisatie jazzerfgoed (diverse collecties)
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruiksgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working groep AMA (Acces to Music Archives)

2013

 • Lancering Muziekbank Vlaanderen versie II: databank voor muziekarchieven en -collecties
 • Coördinatie en samenwerking Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen
 • Erfgoedzorgtraject voor hafaverenigingen i.s.m. VLAMO en het Huis van Alijn
 • Herbestemmingsadvies historische bladmuziekcollectie VRO/VRK
 • Basisinventarisatie muziekbestand Sint-Germanuskerk Tienen
 • Basisinventarisatie muziekbestand Jozef van Achten
 • Publicatie themapagina’s rond het topstukkendecreet en muzikale topstukken
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruiksgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working groep AMA (Acces to Music Archives)

2012

 • Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant: Publieksdag Tienen
 • Valorisatieproject rond herontdekte 18de-eeuwse kerkcollectie Turnhout (lezingen en concerten)
 • Topstukkendossier van het Jezuïetenhandschrft
 • Projectadvies bewaren en ontsluiten van partituren hedendaagse muziek i.s.m. MATRIX
 • Collectie Ghysels: begelidingscomité en onderzoeksopdracht
 • Collectie Gelber: ontsluiting
 • Themadag Volksmuziek met stakeholders
 • Ontwikkeling van Muziekbank Vlaanderen, versie II op basis van Cometa
 • Publicatie themapagina’s rond jazzerfgoed

2011

 • Vooronderzoeken betreffende noden en behoeften voor populaire muziek, jazz en volksmuziek
 • Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG
 • Veldbevraging archiefinstellingen
 • Hervorming Muziekbank
 • Handleiding erfgoedzorg voor componisten i.s.m. MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]
 • Erfgoedzorgprojet beiaardiers: localisatie van collecties en publicatie leidraad erfgoedzorg voor beiaardiers
 • Valorisatie van de erfgoedcollectie m.b.t. de opening van het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout
 • Themadag ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’

2010

 • Overzichtswerk i.s.m. Nederlands Muziekinstituut: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland
 • Lokalisatieprojecten:
  • Archieven van beiaardiers
  • Interculturaliserende verenigingen: Mijnstreek Limburg en Roemeense gemeenschap in Brussel
  • Opnamestudio’s
 • Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG
 • Themadag 'Dag van het muzikaal erfgoed'
 • Valorisatieprojecten: o.m. antifonaria van Watervliet en festival ‘Antwerpse stadsklanken’
 • Publicatie themapagina’s rond muzikaal erfgoed van de begijnen
 • Publicatie themapagina’s rond beiaarderfgoed

Publicaties en presentaties

2016

 • Mariet Calsius, ‘Een levende toekomst voor immaterieel erfgoed: tips en ervaringen.’ Presentatie voor Unesco en beiaardcultuur - Inspiratiedag ‘de waarde van beiaardmuziek voor lokale gemeenschppen in België.’ Georganiseerd door Belgian Carillon Heritage Committee i.s.m. Faro, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordiger.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Lam Gods
  • 4 beiaardklokjes van Joris Dumery

2015

 • Deelname aan debat ‘Concert van vandaag en digitaal erfgoed van morgen’, door Mariet Calsius. Buma Classical, Utrecht, 27 november 2015.
 • Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, ‘Immaterieel erfgoed en volkmuziekcultuur. Niet het kantwerk maar het kantklossen’. In: Folk, muziek met traditie. Jaargang 2015, nr. 1, p. 10-12.
 • Klaas Jaap van der Meijden, ‘Het muziekhandschrift’. In: Damiaan daar zit muziek in! Over een heilige en een muziekhandschrift. Leuven, 2015, p. 11-19.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Springtrommel Joltrain
  • Antifonarium Tsgrooten
  • Beÿaert 1728

2014

 • Resonant, Doeboek Muzikaal erfgoed (download)
 • Heidi Moyson, ‘Pitchpresentatie Real Book.’ Presentatie voor Jazz#Forum, georgansieerd door Muziekcentrum Vlaanderen, Les Lundis D’Hortense, JazzLab Series en Muziekmozaïek
 • Heidi Moyson en Matthias Heyman, ‘Jazz heritage in Flanders and Brussels. Some opportunities and challenges.’ Presentatie voor IAML – Antwerpen.
 • Heidi Moyson, ‘Toolkit Archief.’ Presentatie voor Staten generaal 2014, georganiseerd door Muziekcentrum Vlaanderen
 • Mariet Calsius, ‘Resonant, expertisecentrum muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor het overleg van provinciale depotconsulenten.
 • Resonant, ‘Mooie liedjes langer laten duren. Een korte, praktische handleiding voor wie een project rond liedcultuur wil opzetten.’ In: LECA, Wie zingt, die krijgt, p.55-62.
 • Rob Barthelomees, ‘Op bezoek bij … Resonant.’ In: Bladwijzer, wegwijs met Heemkunde Vlaanderen. December 2014 – 2, p. 1-4.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Herautstrompet in Es,
  • De Dôdekachordon van Glareanus,
  • Processionale Cisterciense

2013

 • Anne Mees, ‘Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor Tournee Generale, georganiseerd door FARO.
 • Heidi Moyson, ‘Amateurmuziekverenigingen en (de zorg voor) erfgoed’ In: Klankbord. Nr. 62, maart-april 2013, p.34-36.
 • Heidi Moyson, ‘Interview Peter François. Archivaris gevonden!” In: Klankbord. Nr. 63, mei-juni 2013.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Muziekfragmenten uit Tongers stadsarchief,
  • Berijmde psalmen uit de reformatie,
  • 2 Antwerpse klavecimbels

2012

 • Matthias Heyman en Pieter Mannaerts, Jazzerfgoed in Vlaanderen en Brussel. Eindrapport van het vooronderzoek. Leuven, 2012.
 • Heidi Moyson, Zorg dragen voor je archief. Een leidraad voor beiaardiers. Leuven, 2012 (download)
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • 2 graduales uit de Brugse Magdalenaleprozerie,
  • Jachthoorn (Antwerpen),
  • Compositieschetsen polyfonie, Rituale cisterciense

2011

 • Johan Eeckeloo en Julie Hendrickx, ‘Samenwerking met de BAD-sector kan tot vruchtbare dingen leiden.’ In: META, Tijdschrift voor bibliotheek en archief, jg. 87, nr. 3, 2011, p. 14-18.
 • Interview met Ellen Kempers en Heidi Moyson n.a.v. de publicatie van Achter de muziek aan. 
 • Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Klokkenluiders. 2011
 • Heidi Moyson. ‘Muzikaal erfgoed: een werk van vele partners’ In: Neerlandia, jg. 115, nr. 1, 2011.
 • Tentoonstellingsbrochure n.a.v. de themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed'.
 • Anne Mees, Pierre Delsaerdt en Sam Capiau, A survey of the preservation of and access to musical heritage collections in the colleges of music in Flanders and Brussels. Studiedag Goddelijke Klanken
 • Anne Mees, Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Twee eeuwen beiaardleven in privébezit. Erfgoed van waarde?, themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed'
 • Deelname aan debat 'Laus' door Heidi Moyson op 20 augustus: over de toekomst van het muzikaal erfgoed, een vergelijking tussen Portugal en Vlaanderen, samen met 2 Portugese onderzoekers/uitvoerders
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Fragmentair Tongers Liedboek,
  • Leuvense drukken van Petrus Phalesius,
  • Contrabasblokfluit in Museum Vleeshuis, Unio pro conservatione rei publice

2010

 • Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland.
 • Gertjan Debie, ‘Digitalisering van muzikaal erfgoed: tussen euforie en paniek’ In: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum. 2010.
 • Heidi Moyson, De Vlaamse topstukken: cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, in: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum (21 t.e.m. 29 augustus 2010).
 • Klaas Jaap van der Meijden, Verborgen schatten: erfgoed in de beiaardwereld, in VBV Magazine, jaargang 16 nr 4, Antwerpen, 2010.
 • Artikels ‘Topstuk voorgesteld’:
  • Spinet of veelhoekig virginaal,
  • Turnhouts processionale (begijnhof),
  • Testament rhetoricael van Eduard De Dene,
  • Graduale van Sint-Truiden

Beleidsdocumenten

Actieplan 2016 (pdf-download) Actieplan 2015 (pdf-download) Actieplan 2014 (pdf-download) Actieplan 2013 (pdf-download) Beleidsplan 2013-2016 (pdf-download) Cultureel erfgoeddecreet (pdf-download of link naar download)

Logo

Wanneer Resonant bijgedragen heeft aan je publicatie (in druk of online) of project, kan je ons logo gebruiken.

Download het hier:

 • Voor drukwerk (hoge resolutie)
 • Voor internet (lage resolutie)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn