Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Het nieuwe decreet voor de cultureel-erfgoedsector - waaronder Resonant valt, landt stilaan.

Op 24 februari 2017 werd het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet 2017, kortweg CED2017, door de Vlaamse regering bekrachtigd en afgekondigd. Als het in het Belgisch Staatsblad is verschenen is het officieel van kracht tien dagen na de publicatie ervan. Bij het ontwerp van decreet (najaar 2016) hoort ook de memorie van toelichting waarin wordt aangegeven waarom een nieuw decreet nodig is en wat elke artikel van het decreet inhoudelijk betekent.
De uitvoeringsbesluiten kregen op 31 maart de een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Het uitvoeringsbesluit vult het decreet aan en specificeert enkele voorwaarden en criteria en legt ook een aantal procedures en regels vast. Het besluit kan nog wijzigen na het inwinnen van advies bij de SARC en de Raad van State. De bekrachtiging wordt verwacht tegen de zomer.
Op 31 maart verscheen eveneens de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed van de minister. Dit is nieuw voor de erfgoedsector en de visienota wordt voor de eerste keer in heet decreet ingeschreven. Met de nota legt de minister zijn beleidsprioriteiten vast voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Vier grote krachtlijnen zijn:

  • de collecties versterken;
  • roerend en immaterieel erfgoed integreren;
  • inzetten op meer samenwerking en afstemming binnen de cultureel-erfgoedsector en versnippering tegengaan;
  • inzetten op een brede participatie en diversiteit.

Met het nieuwe decreet wordt een reeks van nieuwe begrippen geïntroduceerd: de belangrijkste hiervan zijn de ‘functies’ en ‘rollen’. Die nieuwe begrippen zijn gemeenschappelijk voor de verschillende deelsectoren en trachten roerend en immaterieel erfgoed te integreren. Het is op basis van de functies of het opnemen van een rol dat een erfgoedorganisatie werkingssubsidies kan aanvragen.
Een functie is een basistaak in de cultureel-erfgoedwerking. Er zijn vijf functies geformuleerd: herkennen en verzamelen; behouden en borgen; onderzoeken; presenteren en toeleiden; participeren.

Een rol staat voor een dienstverlenende taak of cluster van dienstverlenende taken die wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de erfgoedgemeenschappen en/of erfgoedbeheerders. In de visienota onderscheidt de minister drie groepen van rollen: thematische erfgoednoden/rollen (waaronder het muzikaal erfgoed), erfgoedtechnische of functiegerichte erfgoednoden/rollen, erfgoednoden vanwege/t.a.v. een deelsector.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het nieuwe decreet voor de cultureel-erfgoedsector - waaronder Resonant valt, landt stilaan.

Op 24 februari 2017 werd het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet 2017, kortweg CED2017, door de Vlaamse regering bekrachtigd en afgekondigd. Als het in het Belgisch Staatsblad is verschenen is het officieel van kracht tien dagen na de publicatie ervan. Bij het ontwerp van decreet (najaar 2016) hoort ook de memorie van toelichting waarin wordt aangegeven waarom een nieuw decreet nodig is en wat elke artikel van het decreet inhoudelijk betekent.
De uitvoeringsbesluiten kregen op 31 maart de een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Het uitvoeringsbesluit vult het decreet aan en specificeert enkele voorwaarden en criteria en legt ook een aantal procedures en regels vast. Het besluit kan nog wijzigen na het inwinnen van advies bij de SARC en de Raad van State. De bekrachtiging wordt verwacht tegen de zomer.
Op 31 maart verscheen eveneens de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed van de minister. Dit is nieuw voor de erfgoedsector en de visienota wordt voor de eerste keer in heet decreet ingeschreven. Met de nota legt de minister zijn beleidsprioriteiten vast voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Vier grote krachtlijnen zijn:

  • de collecties versterken;
  • roerend en immaterieel erfgoed integreren;
  • inzetten op meer samenwerking en afstemming binnen de cultureel-erfgoedsector en versnippering tegengaan;
  • inzetten op een brede participatie en diversiteit.

Met het nieuwe decreet wordt een reeks van nieuwe begrippen geïntroduceerd: de belangrijkste hiervan zijn de ‘functies’ en ‘rollen’. Die nieuwe begrippen zijn gemeenschappelijk voor de verschillende deelsectoren en trachten roerend en immaterieel erfgoed te integreren. Het is op basis van de functies of het opnemen van een rol dat een erfgoedorganisatie werkingssubsidies kan aanvragen.
Een functie is een basistaak in de cultureel-erfgoedwerking. Er zijn vijf functies geformuleerd: herkennen en verzamelen; behouden en borgen; onderzoeken; presenteren en toeleiden; participeren.

Een rol staat voor een dienstverlenende taak of cluster van dienstverlenende taken die wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de erfgoedgemeenschappen en/of erfgoedbeheerders. In de visienota onderscheidt de minister drie groepen van rollen: thematische erfgoednoden/rollen (waaronder het muzikaal erfgoed), erfgoedtechnische of functiegerichte erfgoednoden/rollen, erfgoednoden vanwege/t.a.v. een deelsector.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn